MaRKeR selection 10 artists!

english version below

NP3 en CBK Groningen selecteren 10 kunstenaars voor schetsopdracht MaRKeR!

Het CBK en NP3 organiseren in 2017 de nieuwe kunstmanifestatie MaRKeR in de binnenstad van Groningen.Tweeënveertig kunstenaars en -duo’s hebben gereageerd op de oproep en zich aangemeld om een kunstwerk te mogen realiseren. De kunstwerken gaan een relatie aan met de Grote Markt, het publiek en de verschillende functies van de binnenstad (ontmoeten, winkelen, wonen, werken, verblijven, etc). Het kunstwerk kan alle mogelijke vormen hebben, van toegepast tot een onderzoeksmatig karakter.

NP3 en het CBK hebben uit de aanmeldingen tien kunstenaars geselecteerd, die een schetsontwerp mogen maken voor een kunstwerk op en/of rond de Grote Markt:

Albert Westerhoff
Anna-Lucia Rijff
Bert Scholten
Henri van Hoeve
Ivanka Annot + Rachael Tillotson 
Jimi Kleinbruinink
John Oosting
Lee Mc Donald
Ruben Boxman
Sarah Janssen

De definitieve selectie van de vijf kunstenaars voor de kunstmanifestatie MaRKeR wordt medio mei bekend gemaakt.

Na de selectie vragen we de kunstenaars, zowel individueel als collectief, van begin tot eind mee te werken aan de realisatie van hun kunstwerk én actief deel te nemen aan het programma. Naast de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het kunstwerk gaat het ook om zakelijke kanten van de manifestatie zoals de financiering en communicatie. Het CBK en NP3 werken hierbij nauw samen met de kunstenaars en bieden daarbij de nodige inhoudelijke, zakelijke en promotionele ondersteuning.

english version

NP3 and CBK Groningen announce selection of 10 artists for sketch plan MaRKeR!

CBK and NP3 organize in 2017 the new art manifestation MaRKeR in the city center of Groningen. Forty-two artists responded to the open call and signed up to realize an artpiece. This artwork has to establish a relationship the Grote Markt, the public and the various functions of the city (meeting, shopping, staying, living, working, etc). Any form can do, from an applied to a researching character.

NP3 and CBK selected ten artists out of the motivated applications, who will develop a sketch plan for an artwork on and/or around the Grote Markt:

Albert Westerhoff
Anna-Lucia Rijff
Bert Scholten
Henri van Hoeve
Ivanka Annot + Rachael Tillotson 
Jimi Kleinbruinink
John Oosting
Lee Mc Donald
Ruben Boxman
Sarah Janssen

The final selection of  five artists for the art manifestation MaRKeR will be announced in the middle of May.

After selection we ask the artists, both individually and collectively, to cooperate from beginning till the end in the realization of their work and participate actively in the programme. In addition to the substantive development and execution of the work of art the business side of the event like finance and communication are also part of the programme. Hereby CBK and NP3 are working closely together with the artists and provide in the necessary substantive, corporate and promotional support.

MaRKeR

English version below

MaRKeR, een kunstmanifestatie in de publieke ruimte van Groningen

OPROEP

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) en het plateau voor hedendaagse kunst NP3 ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe kunstmanifestatie in de publieke ruimte van Groningen met de titel ‘Marker’. Wij zijn hiervoor op zoek naar professionele kunstenaars die een nieuw, tijdelijk kunstwerk willen ontwikkelen, uitvoeren en presenteren in de binnenstad van Groningen. De Grote Markt en directe omgeving, inclusief publieke ruimtes zijn inspiratiebron en werkplek.

Het kunstwerk moet een relatie aangaan met deze plek(ken) en het publiek. Denk hierbij aan de inrichting (zoals winkel- en horecapanden) en de verschillende functies van de binnenstad (ontmoeten, winkelen, verblijven, etc). Het kunstwerk kan alle mogelijke vormen hebben, van toegepast tot een onderzoeksmatig karakter. Mogelijk bieden toekomstige veranderingen in de binnenstad interessante aanknopingspunten. Marker wil bewoners en bezoekers van Groningen een frisse, kritische blik geven op de publieke ruimte. Wandelend over pleinen, straten en door gebouwen kan het publiek de kunstwerken op verschillende manieren ervaren, zwevend boven hoofden, verankerd op of aan gebouwen of staand op de Grote Markt.

Op dit moment zoeken we kunstenaars die willen deelnemen aan Marker. Na selectie vragen we de kunstenaars, zowel individueel als collectief, van begin tot eind mee te werken aan de realisatie van hun kunstwerk én actief deel te nemen aan het programma. Naast de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het kunstwerk gaat het ook om zakelijke kanten van de manifestatie zoals de financiering en communicatie. Het CBK en NP3 werken hierbij nauw samen met de kunstenaars en bieden daarbij de nodige inhoudelijke, zakelijke en promotionele ondersteuning. Gezamenlijk en in afstemming realiseren we Marker in het voorjaar van 2017, het welslagen van je project is grotendeels afhankelijk van je eigen inbreng.

Wil je deelnemen aan een kunstmanifestatie in de publieke ruimte, stuur dan uiterlijk 4 april 2016 je documentatie in en meld je aan voor Marker.

Aanmelding
Voor je aanmelding vragen wij om documentatie die jouw visie als professioneel kunstenaar helder weergeeft. Geef ons inzicht in je werk, je toekomstige ambities en je motivatie voor deelname. Overtuig ons waarom jij de gedroomde deelnemer aan Marker bent.

Daarnaast vragen wij
– relevante documentatie van je werk
– je curriculum vitae
– motivatie en reden waarom je in de publieke ruimte wilt werken
– een korte toelichting op wat de kunstmanifestatie voor jouw ontwikkeling kan betekenen

We ontvangen je volledige aanmelding bij voorkeur digitaal uiterlijk 4 april 2016 via info@marker.events. Aanvullende documentatie zoals bijvoorbeeld een maquette kun je inleveren bij het CBK, o.v.v. je naam en kunstmanifestatie Marker t.a.v. Pieter Duijser, zie voor openingstijden www.cbkgroningen.nl.

Voorwaarden voor deelname
– werkzaam als professioneel kunstenaar in Groningen en omgeving
– het ontwikkeltraject en de kunstmanifestatie Marker is een aanvulling op je reeds bestaande, actieve beroepspraktijk als professioneel kunstenaar, we selecteren op ontwikkelingsmogelijkheden
– Wanneer je je aanmeldt voor Marker, is het belangrijk dat je aanwezig bent bij de noodzakelijke afspraken en bijeenkomsten (zie data onder kopje werkwijze)
– actieve deelname aan het ontwikkeltraject na selectie

Werkwijze

I Deadline aanmelding: 4 april 2016

II Bekendmaking selectie 10 kunstenaars: 15 april 2016
De eerste selectie van tien kunstenaars vindt plaats op basis van de aangeleverde documentatie en motivatie, op 15 april maken we de geselecteerde kunstenaars via e-mail bekend. Over deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

III Gesprekken 10 kunstenaars: 19 april 2016 (20 minuten per persoon)
De tien geselecteerde kunstenaars krijgen een uitnodiging voor een oriënterend en individueel gesprek op deze dag. Ter sprake komt het eisenpakket met o.a. aandacht voor veiligheid en vandalisme.

IV Inleveren schetsontwerpen: 12 mei 2016
De tien geselecteerde kunstenaars krijgen een budget van 750 euro (excl. btw) om een schetsontwerp te maken. In het schetsontwerp en presentatie is het volgende uitgewerkt en toegelicht: een conceptontwerp kunstwerk, een korte omschrijving, een tijdpad, technische aspecten en een globale begroting. Het CBK en NP3 bieden hierbij de noodzakelijke ondersteuning.

V Individuele presentatie schetsontwerpen 10 kunstenaars: 17 mei 2016
(20 minuten per persoon)

VI Selectie 5 kunstenaars
Op basis van de schetsontwerpen selecteren het CBK en NP3 vijf kunstenaars voor deelname aan Marker die de mogelijkheid krijgen om hun plannen verder uit te werken naar een definitief ontwerp.

Heb je nog vragen?
Bij voorkeur per e-mail: info@marker.events
Telefonisch:
CBK, Pieter Duijser: (050) 368 01 60
of NP3, Zwaan Ipema: (050) 313 82 60.

Marker wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsbudget talentontwikkeling beeldende kunst 2015-2016 van de Gemeente Groningen

English version

MaRKeR, an art manifestation in the public space of Groningen

CALL

 The centre of visual art (CBK Groningen) and plateau for contemporary art NP3 develop in coöperation a new art manifestation in the public space of Groningen, titled ‘Marker’.  We are looking for professional artists who want to develop, perform and present a new temporary work of art in the city centre of Groningen. The Grote Markt and direct surrounding areas, including public spaces are source of inspiration and workspace.

 This artwork has to establish a relationship with this place(s) and the public. Keep in mind facilities (such as retail, hotel and catering industry buildings) and the various functions of the city (meeting, shopping, staying, etc). Any form can do, from an applied to a researching character. Possible future changes in the city centre offer interesting starting points. Marker wants to give inhabitants and visitors of Groningen a fresh, critical view on the public space. By walking on squares, streets and through buildings, the public can experience art in different ways, floating above their heads, enshrined in or on buildings who are placed on the Grote Markt.

At this moment we are searching for artists who want to participate in Marker. After selection we ask the artists, both individually and collectively, to cooperate from beginning till the end in the realization of their work and participate actively in the programme. In addition to the substantive development and execution of the work of art the business side of the event like finance and communication are also part of the programme. Hereby CBK and NP3 are working closely together with the artists and provide in the necessary substantive, corporate and promotional support. Jointly and in attunement we realize Marker in the spring of 2017, the success of your project largely depends on your own input.

Would you like to participate in an art manifestation in public space, send your documentation at the latest April 4, 2016 and sign up for Marker.

Application
For your application we ask for documentation that clearly reflects your vision as a professional artist. Give us an insight into your work, your future ambitions and your motivation for participating. Convince us why you are the dreamed participant of Marker.

In addition we ask
– relevant documentation of your work
– curriculum vitae
– motivation and reason why you want to work in the public space in Groningen
– a short explanation of what the art manifestation can mean for your own development

We prefer to receive your complete application digital at the latest April 4, 2016 via info@marker.events. Additional documentation such as a scale model can be submitted at the CBK, adressed to Pieter Duijser, stating your name and art manifestation Marker. See for opening hours www.cbkgroningen.nl.

Participation conditions
– working as a professional artist in Groningen and region
– the development process and the art manifestation Marker is in addition to your existing, active practice as a professional artist, we select for development opportunities
– when you sign up for Marker, it is important that you will be present at the necessary appointments and meetings (see dates below under chapter ‘working method’)
– after selection we demand an active participation in the development process

   Working Method

 I Deadline for application: April 4, 2016

II Announcement selection 10 artists: April 15, 2016
The first selection of ten artists will take place based on the submitted documentation and motivation, on April 15 we announce the selected artists via e-mail. . There will be no correspondence about this selection.

III Conversations 10 artists: April 19, 2016 (20 minutes per person)
The ten selected artists will be invited to an orientational and individual interview on this day. Subject will be the list of demands paying attention to, amongst others, safety and vandalism.IV Submitting sketch plans: May 12, 2016

The ten selected artists will receive a budget of 750 euros (excl. VAT) to create a sketch plan. In the sketch plan and presentation the following is elaborated and explained: a preliminary concept design, a short description, a timetable, technical aspects and a global budget. CBK and NP3 will provide the necessary support.

V Individual presentation sketch plans 10 artists: May 17, 2016
(20 minutes per person)

VI Selection 5 artists
Based on the sketch plans the CBK and NP3 will select five artists to participate in Marker and get the opportunity to develop their plans further to a final design.

Do you have questions?
Preferably by e-mail: info@marker.events
Phone:
CBK, Pieter Duijser: (050) 368 01 60 or
NP3, Zwaan Ipema: (050) 313 82 60

Marker is supported by the Stimulating budget talent development fine arts 2015-2016 of Gemeente Groningen

BLURRY CONFLICTS I & II by Marc Bijl

Be welcome and meet Marc Bijl
 at the Double Opening:

Friday February 19

18.00 – 19.30 hrs at bur0 Gr0ningen, Hofstraat 21, Groningen

19.30 – 21.00 hrs at M0Bi, Kolendrift 13, Groningen with a cup of soup and music and maybe a little bit of karaoke!

Double Exhibition BLURRY CONFLICTS I & II

February 20 – May 21

NP3 presents within the environment YARDin the next reinvention of Allan Kaprow’s YARD by artist Marc Bijl in the Double Exhibition BLURRY CONFLICTS I & II at the locations bur0 Gr0ningen and M0Bi.

The solo exhibition of Marc Bijl contains industrially made paintings and a video installation about the end of the industrial era. Information and conflicts become increasingly unclear when more information channels are available. Plain language becomes hollow slogans and deliberate analysis get attacked as elitist and intellectually, shouted down by the voice of the people.

“The battle for the survival of man as a responsible being in the ‘communications era’ is not to be won where the communication originates, but where it arrives … “

– Umberto Eco “Towards a Semiological Guerrilla Warfare”, 1967

Ex-squatter and rebel Marc Bijl shows his softest side in this exhibition. The most beautiful colors from ominous newsreports. Hard facts in dreaming away noise …

– Nouveau Vague anno 2016

Courtesy Allan Kaprow Estate and Hauser & Wirth

Tires sponsored by Kuil Banden

Special thanks to Gemeente Groningen, Provincie Groningen and Nijestee

 

YARDin: RECtangular @ M0Bi

January 27 until February 14

YARDin: RECtangular

YARDin, the first reinvention of Allan Kaprow’s YARD in the Netherlands by NP3 is still an ongoing progress. Since the start in September visitors of all ages build and rebuild, arranged and made their own installations in M0Bi with over 1.000 used car tires. Come and see the newest reinvention
YARDin: RECtangular at M0Bi!

THANKS TO
The Allan Kaprow Estate, Gallery Hauser & Wirth and Kuil Banden

Detail of YARDin: RECtangular, the reinvention of Allan Kaprow’s YARD @ M0Bi

LAST DAYS of GRIP @ bur0 Gr0ningen

To be seen until January 29, 2016

GRIP – land art project 
Jan van der Ploeg

Jan van der Ploeg exhibits the land art project GRIP in the context of his residency in Atelier aan de Middendijk. Inspired by the impressive land art projects of the American artist Dennis Oppenheim in 1969 in a field in Finsterwolde van der Ploeg decided to make his GRIP at the Hoogeland. For the exhibition he also made a new large wall painting. By making the work of Dennis Oppenheim part of the exhibition, he positions GRIP in a historical context.

GRIP – land art project by Jan van der Ploeg, photo: Jan Tengbergen

 

The ex-Chairman @ bur0 Gr0ningen

In 24/7/365 exhibition display of bur0 Gr0ningen seen from the St.Walburgstraat

January 10 until February 14, 2016

Collectorslightem LAB presents: The ex-Chairman by Studio Snutjung 

Collectorslightem LAB is one of the three concepts in the research, process and development lab M0Bi Valley of NP3. Where artists, scientists, researchers, IT professionals, entrepreneurs, students, resourceful citizens and… work closely together to create new solutions in changing times. In Collectorslightem LAB waste products, special collections and sustainable light are used as recource.

The ex-Chairman of Studio Snutjung @ 24/7/365 exhibition display of bur0 Gr0ningen

Aart Rudolphy @ bur0 Gr0ningen

Artist Aart Rudolphy worked the last two years on a series of video projections filming each month the full moon from the roof of his studio in Haren. During OrbitFest he presents a selection from the 43 works, created during this period. To be seen from the St. Walburgstraat in the exhibition display of bur0 Gr0ningen:

Dec 18-20 – fri 19-24 hrs + sat-sun 17-24 hrs

Aart Rudolphy, maan 7, 2013 HD video projection, color, loop
Aart Rudolphy, maan 7, 2013
HD video projection, color, loop

FMI MADtech @ M0Bi

ADJUSTED OPENING HOURS

During the OrbitFest M0Bi is open:

Dec 18-20, from 17.00 – 22.00 hrs

Be welcome to visit the presentations of interactive light installations
of the Frank Mohr Institute MADtech (Media, Art, Design and Technology):

Hannes Andersson
Romy Kuldip Singh
Jorrit van der Waal
Marieke Opgelder
Manolo
Madeeha Lamoreaux
Marit Westerhuis
Dragan Glamocic
Lee Mc Donald
Jan Klug
Ilse de Jong

at

M0Bi, Kolendrift 13, Groningen
free entrance!

AMDAK OPEN DRAWING CLASSES @ M0Bi

After the Open Colleges of the Rijksuniversiteit Groningen by Pascal Gielen in September and October, five public model drawing lessons of Academie Minerva by Allie van Altena are taking place in November and December.

The unique environment YARDin with more than a 1.200 used car tires are the basis for the models. From dancers, portraits, containers, still lifes up to building car tire installations!!

Next to the students of Academie Minerva anybody is welcome to join.
Participation: free inclusive coffee and thee.

Take your own drawing material and dress warm!

This project is a collaboration between Academie Minerva, Rijksuniversiteit Groningen and NP3.

AMADK OPEN DRAWING CLASSES @ M0Bi

5 Wednesdays from 13.00 – 15.00 hrs
at M0Bi, Kolendrift 13, Groningen

November 18 | November 25 | December 2 | December 9 | December 16, 2015

Jan Tengbergen NP3_YARDin
Photo: Jan Tengbergen

 

Photo: Jan Tengbergen, 2015
Photo: Jan Tengbergen, 2015

 

AMADK OPEN OFFICE @ M0Bi

November 25 + December 9, 2015, 13.00 – 15.00 hrs

NP3 will regurlary organize Open Offices within the environment YARDin as common ground. A place were YOU are invited to share your thougths, ask questions, to perform or to discuss a proposal within the action model. We are going to dialoque with anyone who wants to talk about art or power, waste and re-use, about helping refugees or the gas extraction in North of the Netherlands or about……

You are welcome to join and talk with us at the next two Open Offices!
We offer you coffee, thee and chocolate and you the ideas?
Participation: Free!