M0Bi Valley @ Energize Festival

IMG_7070_webNP3 presenteert M0Bi Valley: Het KoffieDrabLAB – Koffiedik: van afval naar product @ Energize Festival op 5 juni 2015
Locatie: Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158, Groningen.

M0Bi Valley is het onderzoeks-, proces- en ontwikkelLAB van NP3, waar kunstenaars, wetenschappers, onderzoekers, technici, ICT’ers, ondernemers, studenten, vindingrijke burgers en … nauw samenwerken aan nieuwe oplossingen in veranderende tijden.

Het project KoffieDrabLAB ontwikkelt NP3 samen met onderzoekers en wetenschappers van DNV-GL. Het onderzoek naar het hergebruik van koffiedik is ontstaan door een opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf aan Ruud Akse (kunstenaar en artistiek directeur NP3) in het kader van het nieuwe, duurzame kantoorgebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in de stad Groningen. Een van de belangrijkste afvalstromen in het gebouw is namelijk koffiedik: 400 kg per dag!

Ruud Akse ontwikkelde het Masterplan p0rtaal, waarbij een onderzoekende visie op duurzaamheid, (materiaal)hergebruik en (cultureel) ondernemerschap centraal staat. Hoe draag je bij om het leven in de huidige samenleving duurzamer te maken? Met p0rtaal ontstond de eerste samenwerking van NP3 met Superuse Studios en De Zwammerij. Superuse Studios is een Rotterdams architectenbureau dat op vele manieren bouwt aan een duurzame samenleving. Hiervoor ontwikkelen zij verschillende onderzoekslijnen die zich focussen op een  specifiek segment van hun (ontwerp)strategie. De Zwammerij gebruikt de koffiedik voor het kweken van oesterzwammen, waar overheerlijke handgemaakte bitterballen van worden gemaakt.De hoeveelheid grondstof koffiedik biedt volop mogelijkheden om, naast de oesterzwamkwekerij, in het KoffieDrabLAB te experimenteren en te onderzoeken. Dit om te komen tot een duurzame manier van denken, produceren en consumeren. Waarbij koffiedik wordt ingezet als grondstof voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en product(lijn)en.

Programma 5 juni 2015

werkLAB MV 1.0 @ Energize Festival – van afval naar waarde
11:00 – 14:30 uur – BESLOTEN
Tijdens het Energize Festival organiseert NP3 samen Christine van der Vorm, ontwerper van samenwerkingen,het eerste M0Bi Valley werkLAB.
Hiervoor nodigen zij in koffiedik gespecialiseerde of geïnteresseerde gasten uit. Van afvalverwerkers tot ondernemers, van oesterzwamkwekers tot
onderzoekers, van beleidsambtenaren tot kunstenaars. In een besloten gezamenlijkheid wordt er gewerkt, gedeeld en ontwikkeld met als centraal
product: koffiedik. Van afval naar waarde!

M0Bi Valley tafelgesprek
15:00 – 16:10 uur – PUBLIEK
Introductie M0Bi Valley en KoffiedDrabLAB door Zwaan Ipema en Ruud Akse, NP3.
Onder leiding van Christine van der Vorm gaan enkele deelnemers van het Werklab MV 1.0 open en interactief met elkaar en het publiek in gesprek over
het thema koffiedik, van afval naar waarde.16.10 – 16.30 uur presentatie cahier Bio Based Materials van Nathalie Beekman en Klaas Pieter Lindeman.

NP3 presents M0Bi Valley: the KoffieDrabLAB – coffee grounds: from waste to value @ Energize Festival on June 5, 2015
Location: Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158, Groningen (NL).

M0Bi Valley is the research, process and development LAB of NP3, where artists, scientists, researchers, technicians, ICT professionals, entrepreneurs, students, resourceful citizens and … work closely together to create new solutions in changing times.

NP3 develops the project KoffieDrabLAB together with researchers and scientists of DNV-GL. The research on the reuse of coffee grounds originated from the commission of the Rijksvastgoedbedrijf to Ruud Akse (artist and artistic director NP3) in the context of the new, sustainable office building of the Office for educational grants and registration of students (DUO) and Tax Office in the city Groningen. One of the main waste flows in the building is coffee grounds: 400 kg per day!

Ruud Akse developed the Master Plan p0rtaal, with central an exploratory vision on sustainability, (material) recycling and (cultural) entrepreneurship.
How do you contribute in making today’s society more sustainable? With p0rtaal came the first collaboration of NP3 with Superuse Studios and De Zwammerij. Superuse Studios is a Rotterdam-based architectural office that is building in many ways at a sustainable society. Therefore they develop different lines of research, which focuses on a specific segment of their (design) strategy. De Zwammerij uses the coffee grounds for the cultivating of oyster mushrooms, from which delicious handmade oyster mushroom crispballs are made.

The amount of the recource coffee grounds offers plenty of opportunities, in addition to the oyster mushroom growing, to experiment and research in the KoffieDrabLAB. This with the aim to achieve a sustainable way of thinking, producing and consuming. In which coffee grounds are implemented as resource for the development of new solutions and product(line)s.

Programme June 5, 2015
werkLAB MV 1.0 @ Energize Festival – van afval naar waarde
11:00 – 14:30 hrs – PRIVATE
During the Energize Festival NP3 organizes together with Christine van der Vorm, designer of collaborations, the first  the first M0Bi Valley werkLAB. We invited guests who are specialized or interested in coffee grounds. From waste processors to entrepreneurs, from oyster mushroom growers to researchers, from municipal officers to artists. There will be working, sharing and developping in private collectivity with the central product: coffee grounds. From waste to value!

M0Bi Valley talk  15:00 – 16:10 uur – PUBLIC
Introduction of M0Bi Valley and  KoffiedDrabLAB by Zwaan Ipema and Ruud Akse, NP3. Open and interactive talk session headed by Christine van der Vorm between the participants of the werkLAB MV 1.0 and the public on the theme coffee grounds, from waste to value.

16.10 – 16.30 uur presentation cahier Bio Based Materials by Nathalie Beekman and Klaas Pieter Lindeman.

NINETEEN – Nils Völker VERLENGD/PROLONGED

NINETEEN – Nils Völker VERLENGD
Voor wie NINETEEN nog niet heeft gezien, de tentoonstelling is wegens succes verlengd tot 6 juni!Mediakunstenaar Nils Völker ontwikkelde speciaal voor M0Bi zijn installatie NINETEEN. Het is zijn eerste solo-tentoonstelling in Nederland en
veruit de grootste installatie die hij tot nu toe heeft gerealiseerd.

NINETEEN – Nils Völker PROLONGED
For those who haven’t seen NINETEEN yet, the exhibition is prolonged due to succes until June 6

Media artist Nils Völker realizes specially for the container art space M0Bi his installation NINETEEN. His first solo exhibition in the Netherlands and by far the biggest installation by now! 

www.nilsvoelker.com

Hafengeburtstag

NLxGNP3  @ Niederlande – Groningen Festival @ Hafengeburtstag
8 tot en met 10 mei 2015

Niederlande-Groningen-Festival

Met dank aan de Gemeente Groningen!

De Hafengeburtstag in Hamburg. Een bruisend maritiem evenement in de stad aan de Elbe, ter gelegenheid van de 826e verjaardag van deze derde haven van Europa. Niet zo maar een feestje, maar het grootste havenfeest ter wereld. Driehonderd schepen liggen aangemeerd of doen de haven aan. Indrukwekkende cruiseschepen, tallships, marinevaartuigen, sleepboten en heel veel pleziervaartuigen. Anderhalf miljoen bezoekers genieten van het spektakel op het water, van de terrasjes, markten, muziek en activiteiten langs de kades. Wie er niet bij kan zijn, kijkt tv, want de Hafengeburtstag wordt live uitgezonden. En dat allemaal dankzij het feit dat keizer Friedrich Barbarossa de stad op 8 mei 1189 havenrechten schonk.

NP3 presenteert M0Bi Valley: Koffiedik: van afval naar product

M0Bi Valley is het onderzoeks-, proces- en ontwikkelLAB van NP3, waar kunstenaars, wetenschappers, onderzoekers, technici, ICT’ers, ondernemers, studenten, vindingrijke burgers  en … nauw samenwerken aan nieuwe oplossingen in veranderende tijden. Tijdens de Hafengeburtstag 2015 wordt het project KoffieDrabLAB onder de aandacht gebracht. Het onderzoek van NP3 naar het hergebruik van koffiedik is ontstaan door een opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, ter ere van het nieuwe, duurzame kantoorgebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in de stad Groningen : p0rtaal. Een van de belangrijkste afvalstromen in het gebouw is namelijk koffiedik: 400 kg per dag!  Bezoekers kunnen kennismaken met de eerste ontwikkelingen van het hergebruik van deze koffiedik: de oesterzwamkwekerij De Zwammerij en het proeven van de handgemaakte oesterzwambitterballen. Dit alles vanuit het Zwammobiel, van Superuse Studios, een mobiele keuken gemaakt van gebruikte materialen, zoals stalen aanrechtbladen.

De Zwammerij

Sinds september 2014 is de Oesterzwamkwekerij: De Zwammerij een feit. In NP3 | M0Bi kweekt de maatschappelijk verantwoorde Groningse ondernemer Harrie de Vries (Hoogeland Catering) oesterzwammen op koffiedik van de Belastingdienst en Dienst Uitvoering Onderwijs. Het gehele groeiproces van koffiedik tot oesterzwam is zichtbaar voor het publiek en worden kennis en ervaringen in het kweekproces gedeeld. De oesterzwammen vinden hun weg naar restaurants en worden verwerkt in producten, zoals de oesterzwambitterbal. Nieuwsgierig? Tijdens het Groningen – Niederlande – Festival op de Kehrwiederspitze kunt u de handgemaakte bitterballen van De Zwammerij proeven.

 

NLxGNP3  @ Niederlande – Groningen Festival @ Hafengeburtstag
May 8 until May 10, 2015

 Niederlande – Groningen Festival

With many thanks to the Gemeente Groningen!

The Hafengeburtstag in Hamburg. A vibrant maritime event in the city at the Elbe, on the occasion of the 826th birthday of this third harbour in Europe. Not just a party, but the greatest harbour festival in the world. Three hundred ships are docked or will visit the harbour. Impressive cruise ships, tall ships, naval vessels, towboats and a lot of recreational boats. One and a half million visitors enjoy the spectacle on the water of the outdoor cafes, markets, music and activities along the quays. For those who cannot visit the festival, watch TV, because the Hafengeburtstag will be broadcasted live. And all thanks to the fact that Emperor Friedrich Barbarossa gave the city on May 8, 1189 harbour rights.

 The KoffieDrabLAB: Coffee grounds: from waste to product 

M0Bi Valley is the research, process and development LAB of NP3, where artists, scientists, researchers, technicians, ICT professionals, entrepreneurs, students, resourceful citizens and … work closely together to create new solutions in changing times. During Hafengeburtstag Hamburg 2015 the project KoffieDrabLAB will be brought into attention. The research of NP3 on the reuse of coffee grounds originated by a commission of the Rijksvastgoedbedrijf in honor of the new sustainable office building of the Office for educational grants and registration of students and the Tax Office in Groningen: p0rtaal. One of the main waste flows in the building is coffee grounds: 400 kg per day! Visitors can get acquainted with the first developments of reusing coffee grounds: the oyster mushroom grow farm De Zwammerij and the tasting of handmade oyster mushroom crispballs. All this from the Zwammobiel of Superuse Studios, a mobile kitchen made of used materials such as steel countertops.

 De Zwammerij

Since September 2014, the oyster mushroom grow farm: De Zwammerij is a fact. In NP3 | M0Bi the socially responsible Groninger entrepreneur Harry de Vries (Hoogeland Catering) grows oyster mushrooms on coffee grounds of the Office for educational grants and registration of students and the Tax Office in Groningen. The entire growth process from coffee grounds to oyster mushrooms is publicly visible and are knowledge and experiences in the cultivation process shared. The oyster mushrooms find their way to restaurants and are incorporated into products such as the oyster mushroom crispballs. Curious? During the Groningen – Netherlands – Festival on the Kehrwiederspitze you can taste the handmade crispy balls of De Zwammerij.  

Maak Festival

MF-GRON-Site-05042015-0017_zpshk70kz9yNINETEEN by Nils Völker open during Het Maak Festival
Sunday April 12, 12 – 18 hrs @ M0Bi, Kolendrift 13 – free entrance!

NINETEEN van Nils Völker open tijdens Het Maak Festival
Zondag 12 april, 12 – 18 uur @ M0Bi, Kolendrift 13 – gratis toegang!

Nils Völker – NINETEEN

2015_NilsVoelker_Nineteen_02

2015_NilsVoelker_Nineteen_032015_NilsVoelker_Nineteen_04

2015_NilsVoelker_Nineteen_10 2015_NilsVoelker_Nineteen_11

2015_NilsVoelker_Nineteen_05
photos by Nils Völker


Exhibition: February 12 until May 16, 2015
Opening: Wednesday February 11, 17.00 hrs

Location: M0Bi

Media artist Nils Völker realizes specially for the container art space M0Bi his installation NINETEENIn 2004 Nils graduated from the Bauhaus University in Weimar. He moved to Berlin and started as a self employed communication designer. Since 2010 he develops mainly large-scale installations that are exhibited in museums and art institutions around the world. The installation NINETEEN in M0Bi is his first solo exhibition in the Netherlands and by far the biggest installation by now!

Nils has an inquiring way of working, using the means of physical computing somewhere at the intersection of technology and art, always in relation to the physical environment in which his installations arise. His fascination is awakened by ordinairy everyday objects that inspire him to large-scale ‘technical’ experiments. His intriguing working method find its origin in robotics, sensor technology and interactive computer technology. But also the special, fragile and carefully chosen materials provide unique, intense and space changing artworks.

NINETEEN in M0Bi
Above the heads of visitors hang nineteen major gold coloured cushions of Mylar, a thin but strong foil, best known as life-saving isolation and emergency blanket. Each cushion is selectively inflated and deflated by custom made small fans in computer controlled rhythms. NINETEEN is an overall experience in motion, crackling sounds and sparkling materials. It goes beyond a site-specific work, it is an integration of the vulnerable, gold-coloured, ‘breathing’ air cushions with the raw and industrial space of steel containers and concrete. Nils prefers to leave the categorization of his art open, let his work speak for itself and leave it to the perception of the visitor.

 

Plattegrond NoTiO_DEF
exhibition floor plan of M0Bi

UPCOMING: Nils Völker

Detail NINETEEN by Nils Völker
Detail NINETEEN by Nils Völker


Exhibition: February 12 until May 16, 2015

Location: M0Bi

Media artist Nils Völker (Berlin, Germany) creates artworks with the means of physical computing somewhere at the intersection of technology and art. Nils realizes within the container art space M0Bi, his site specific installation NINETEEN which consists out of nineteen large gold-coloured cushions made from mylar (foil). Above the visitors heads each cushion is selectively inflated and deflated in controlled rhythms by small fans.
>>>
Meet the artist and enjoy hot drinks and winter soup

on Wednesday February 11, 17.00 hrs at M0Bi

Eurosonic Noorderslag @M0Bi

European Production Innovation Conference & Fair (EPIC)
January 15 – 17, 2015

EPIC is a new conference and fair that runs alongside the existing Eurosonic Noorderslag Conference. EPIC is entirely focused on innovation at festivals and venues, and offers three days of discussions, presentations of products, alongside new ideas and how to implement them at festivals, concerts, venues, and in the production of events. Bringing together over 3,200 Dutch and international music professionals, including representatives of more than 400 festivals, this is the place to be to hear about everything to do with the world of producing live music events.
www.eurosonic-noorderslag.nl