LABitat

LABitat Concept
ENG

LABitat is a combination of two words: “LAB” and “habitat”. “LAB” stands for laboratory, referring to a space where experiments are conducted, research is carried out, and new ideas are developed. “Habitat” means living environment or habitat, which here refers to the environment in which artists can work and reside during the development programme. So, in the context of NP3, LABitat signifies a laboratory-like environment where artists can experiment, conduct research, and develop their artistic practice within a supportive living environment.
“LABitat according to ChatGPT”


Within LABitat, artists collaborate with the NP3 team to work on specific research, projects, or exhibition formats. In this ongoing trajectory, where no timeframe is predefined, the artist is given the opportunity to work calmly on the necessary depth and development of their artistic practice. It’s a contemplative, free space for reflection and encounters, offering short research and development residencies at one of our locations, studio visits, artist talks, public dialogue, and discussions.

We provide artists with substantive, technical, and production support and work together on the development of their entrepreneurship and financial aspects such as grants, funds, and sponsorship. All the steps necessary to develop and realise a realistic project.

Once we have collectively secured the necessary budget and the project is ready for presentation, it is scheduled in the programming, in close consultation between our team and the respective artist. The (final) result is presented at one of the NP3 locations, physically and/or online. The choice of location(s) and presentation format depends on the specific research and is determined by the artist. This can range from presenting the final result or development process to site-specific large-scale art projects for one of the physical locations, or within the concepts of NP3 | Gazilla or re:de:construct.

Within LABitat, several artists will go through their own development trajectory, varying in time and form. This connects a diverse and dynamic group of artists who can also reflect on each other’s development.

The NP3 programme has always emerged proactively, adaptively, and fluidly, with artists being guided by the entire team from idea or concept to final result. With LABitat as an overarching format, we as a team have developed a sustainable form for the long term, that allows us to remain responsive to developments in the art world or society. 


LABitat Concept
NL

LABitat is een samenvoeging van twee woorden: “LAB” en “habitat”. “LAB” staat voor laboratorium, wat verwijst naar een ruimte waarin experimenten worden uitgevoerd, onderzoek wordt gedaan, en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. “Habitat” betekent leefomgeving of habitat, wat hier verwijst naar de omgeving waarin kunstenaars kunnen werken en verblijven tijdens het ontwikkelingsprogramma. Dus, in de context van het NP3-programma, betekent LABitat een laboratoriumachtige omgeving waarin kunstenaars kunnen experimenteren, onderzoeken en hun artistieke praktijk kunnen ontwikkelen binnen een ondersteunende leefomgeving. 
“LABitat volgens ChatGPT

Binnen LABitat werken kunstenaars samen met het NP3-team aan specifiek onderzoek, projecten of tentoonstellingsformats. In deze voortdurende trajecten, waar geen vastgestelde tijdlijn is, krijgt de kunstenaar de kans om rustig te werken aan de benodigde diepgang en ontwikkeling van hun artistieke praktijk. Het is een contemplatieve, vrije ruimte voor reflectie en ontmoeting, met kortlopende onderzoeks- en ontwikkelingsresidenties op een van onze locaties, studiobezoeken, kunstenaarsgesprekken, openbare dialogen en discussies.

We bieden kunstenaars inhoudelijke, technische en productieondersteuning en werken samen aan de ontwikkeling van hun ondernemerschap en financiële aspecten zoals subsidies, fondsen en sponsoring. Alle stappen die nodig zijn om een realistisch project te ontwikkelen en te realiseren.

Zodra we gezamenlijk het benodigde budget hebben veiliggesteld en het project klaar is voor presentatie, wordt het ingepland in de programmering, in nauwe samenspraak tussen ons team en de desbetreffende kunstenaar. Het (eind)resultaat wordt gepresenteerd op een van de NP3-locaties, zowel fysiek als/of online. De keuze voor locatie(s) en presentatieformaat hangt af van het specifieke onderzoek en wordt bepaald door de kunstenaar. Dit kan variëren van het presenteren van het eindresultaat of ontwikkelingsproces tot site-specifieke grootschalige kunstprojecten voor een van de fysieke locaties, of binnen de concepten van NP3 | Gazilla of re:de:construct.

Binnen LABitat doorlopen meerdere kunstenaars hun eigen ontwikkelingstraject, variërend in tijd en vorm. Dit verbindt een diverse en dynamische groep kunstenaars die ook kunnen reflecteren op elkaars ontwikkeling.

Het NP3-programma is altijd proactief, adaptief en flexibel ontstaan, waarbij kunstenaars door het hele team worden begeleid van idee of concept tot eindresultaat. Met LABitat als overkoepelend format heeft ons team een duurzame vorm ontwikkeld voor de lange termijn, die ons in staat stelt om responsief te blijven op ontwikkelingen in de kunstwereld of de maatschappij.