MaRKeR

English version below

MaRKeR, een kunstmanifestatie in de publieke ruimte van Groningen

OPROEP

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) en het plateau voor hedendaagse kunst NP3 ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe kunstmanifestatie in de publieke ruimte van Groningen met de titel ‘Marker’. Wij zijn hiervoor op zoek naar professionele kunstenaars die een nieuw, tijdelijk kunstwerk willen ontwikkelen, uitvoeren en presenteren in de binnenstad van Groningen. De Grote Markt en directe omgeving, inclusief publieke ruimtes zijn inspiratiebron en werkplek.

Het kunstwerk moet een relatie aangaan met deze plek(ken) en het publiek. Denk hierbij aan de inrichting (zoals winkel- en horecapanden) en de verschillende functies van de binnenstad (ontmoeten, winkelen, verblijven, etc). Het kunstwerk kan alle mogelijke vormen hebben, van toegepast tot een onderzoeksmatig karakter. Mogelijk bieden toekomstige veranderingen in de binnenstad interessante aanknopingspunten. Marker wil bewoners en bezoekers van Groningen een frisse, kritische blik geven op de publieke ruimte. Wandelend over pleinen, straten en door gebouwen kan het publiek de kunstwerken op verschillende manieren ervaren, zwevend boven hoofden, verankerd op of aan gebouwen of staand op de Grote Markt.

Op dit moment zoeken we kunstenaars die willen deelnemen aan Marker. Na selectie vragen we de kunstenaars, zowel individueel als collectief, van begin tot eind mee te werken aan de realisatie van hun kunstwerk én actief deel te nemen aan het programma. Naast de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het kunstwerk gaat het ook om zakelijke kanten van de manifestatie zoals de financiering en communicatie. Het CBK en NP3 werken hierbij nauw samen met de kunstenaars en bieden daarbij de nodige inhoudelijke, zakelijke en promotionele ondersteuning. Gezamenlijk en in afstemming realiseren we Marker in het voorjaar van 2017, het welslagen van je project is grotendeels afhankelijk van je eigen inbreng.

Wil je deelnemen aan een kunstmanifestatie in de publieke ruimte, stuur dan uiterlijk 4 april 2016 je documentatie in en meld je aan voor Marker.

Aanmelding
Voor je aanmelding vragen wij om documentatie die jouw visie als professioneel kunstenaar helder weergeeft. Geef ons inzicht in je werk, je toekomstige ambities en je motivatie voor deelname. Overtuig ons waarom jij de gedroomde deelnemer aan Marker bent.

Daarnaast vragen wij
– relevante documentatie van je werk
– je curriculum vitae
– motivatie en reden waarom je in de publieke ruimte wilt werken
– een korte toelichting op wat de kunstmanifestatie voor jouw ontwikkeling kan betekenen

We ontvangen je volledige aanmelding bij voorkeur digitaal uiterlijk 4 april 2016 via info@marker.events. Aanvullende documentatie zoals bijvoorbeeld een maquette kun je inleveren bij het CBK, o.v.v. je naam en kunstmanifestatie Marker t.a.v. Pieter Duijser, zie voor openingstijden www.cbkgroningen.nl.

Voorwaarden voor deelname
– werkzaam als professioneel kunstenaar in Groningen en omgeving
– het ontwikkeltraject en de kunstmanifestatie Marker is een aanvulling op je reeds bestaande, actieve beroepspraktijk als professioneel kunstenaar, we selecteren op ontwikkelingsmogelijkheden
– Wanneer je je aanmeldt voor Marker, is het belangrijk dat je aanwezig bent bij de noodzakelijke afspraken en bijeenkomsten (zie data onder kopje werkwijze)
– actieve deelname aan het ontwikkeltraject na selectie

Werkwijze

I Deadline aanmelding: 4 april 2016

II Bekendmaking selectie 10 kunstenaars: 15 april 2016
De eerste selectie van tien kunstenaars vindt plaats op basis van de aangeleverde documentatie en motivatie, op 15 april maken we de geselecteerde kunstenaars via e-mail bekend. Over deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

III Gesprekken 10 kunstenaars: 19 april 2016 (20 minuten per persoon)
De tien geselecteerde kunstenaars krijgen een uitnodiging voor een oriënterend en individueel gesprek op deze dag. Ter sprake komt het eisenpakket met o.a. aandacht voor veiligheid en vandalisme.

IV Inleveren schetsontwerpen: 12 mei 2016
De tien geselecteerde kunstenaars krijgen een budget van 750 euro (excl. btw) om een schetsontwerp te maken. In het schetsontwerp en presentatie is het volgende uitgewerkt en toegelicht: een conceptontwerp kunstwerk, een korte omschrijving, een tijdpad, technische aspecten en een globale begroting. Het CBK en NP3 bieden hierbij de noodzakelijke ondersteuning.

V Individuele presentatie schetsontwerpen 10 kunstenaars: 17 mei 2016
(20 minuten per persoon)

VI Selectie 5 kunstenaars
Op basis van de schetsontwerpen selecteren het CBK en NP3 vijf kunstenaars voor deelname aan Marker die de mogelijkheid krijgen om hun plannen verder uit te werken naar een definitief ontwerp.

Heb je nog vragen?
Bij voorkeur per e-mail: info@marker.events
Telefonisch:
CBK, Pieter Duijser: (050) 368 01 60
of NP3, Zwaan Ipema: (050) 313 82 60.

Marker wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsbudget talentontwikkeling beeldende kunst 2015-2016 van de Gemeente Groningen

English version

MaRKeR, an art manifestation in the public space of Groningen

CALL

 The centre of visual art (CBK Groningen) and plateau for contemporary art NP3 develop in coöperation a new art manifestation in the public space of Groningen, titled ‘Marker’.  We are looking for professional artists who want to develop, perform and present a new temporary work of art in the city centre of Groningen. The Grote Markt and direct surrounding areas, including public spaces are source of inspiration and workspace.

 This artwork has to establish a relationship with this place(s) and the public. Keep in mind facilities (such as retail, hotel and catering industry buildings) and the various functions of the city (meeting, shopping, staying, etc). Any form can do, from an applied to a researching character. Possible future changes in the city centre offer interesting starting points. Marker wants to give inhabitants and visitors of Groningen a fresh, critical view on the public space. By walking on squares, streets and through buildings, the public can experience art in different ways, floating above their heads, enshrined in or on buildings who are placed on the Grote Markt.

At this moment we are searching for artists who want to participate in Marker. After selection we ask the artists, both individually and collectively, to cooperate from beginning till the end in the realization of their work and participate actively in the programme. In addition to the substantive development and execution of the work of art the business side of the event like finance and communication are also part of the programme. Hereby CBK and NP3 are working closely together with the artists and provide in the necessary substantive, corporate and promotional support. Jointly and in attunement we realize Marker in the spring of 2017, the success of your project largely depends on your own input.

Would you like to participate in an art manifestation in public space, send your documentation at the latest April 4, 2016 and sign up for Marker.

Application
For your application we ask for documentation that clearly reflects your vision as a professional artist. Give us an insight into your work, your future ambitions and your motivation for participating. Convince us why you are the dreamed participant of Marker.

In addition we ask
– relevant documentation of your work
– curriculum vitae
– motivation and reason why you want to work in the public space in Groningen
– a short explanation of what the art manifestation can mean for your own development

We prefer to receive your complete application digital at the latest April 4, 2016 via info@marker.events. Additional documentation such as a scale model can be submitted at the CBK, adressed to Pieter Duijser, stating your name and art manifestation Marker. See for opening hours www.cbkgroningen.nl.

Participation conditions
– working as a professional artist in Groningen and region
– the development process and the art manifestation Marker is in addition to your existing, active practice as a professional artist, we select for development opportunities
– when you sign up for Marker, it is important that you will be present at the necessary appointments and meetings (see dates below under chapter ‘working method’)
– after selection we demand an active participation in the development process

   Working Method

 I Deadline for application: April 4, 2016

II Announcement selection 10 artists: April 15, 2016
The first selection of ten artists will take place based on the submitted documentation and motivation, on April 15 we announce the selected artists via e-mail. . There will be no correspondence about this selection.

III Conversations 10 artists: April 19, 2016 (20 minutes per person)
The ten selected artists will be invited to an orientational and individual interview on this day. Subject will be the list of demands paying attention to, amongst others, safety and vandalism.IV Submitting sketch plans: May 12, 2016

The ten selected artists will receive a budget of 750 euros (excl. VAT) to create a sketch plan. In the sketch plan and presentation the following is elaborated and explained: a preliminary concept design, a short description, a timetable, technical aspects and a global budget. CBK and NP3 will provide the necessary support.

V Individual presentation sketch plans 10 artists: May 17, 2016
(20 minutes per person)

VI Selection 5 artists
Based on the sketch plans the CBK and NP3 will select five artists to participate in Marker and get the opportunity to develop their plans further to a final design.

Do you have questions?
Preferably by e-mail: info@marker.events
Phone:
CBK, Pieter Duijser: (050) 368 01 60 or
NP3, Zwaan Ipema: (050) 313 82 60


Marker is supported by the Stimulating budget talent development fine arts 2015-2016 of Gemeente Groningen